Trang chủ » Học làm kế toán » Mức phạt chậm nộp tiền thuế GTGT, TNCN, TNDN mới nhất

Mức phạt chậm nộp tiền thuế GTGT, TNCN, TNDN mới nhất

Hướng dẫn cách tính tiền phạt chậm nộp thuế GTGT, TNCN, TNDN, thuế môn bài và các mức phạt nộp chậm tiền thuế năm 2018 theo quy định mới nhất của Bộ tài chính như: Thông tư 130/2016/TT-BTC, Luật 106/2016/QH13, Nghị định 100/2016/NĐ-CP, Công văn 10315/BTC-TCT:

Mức phạt chậm nộp tiền thuế mới nhất từ ngày 1/7/2016 trở đi:

1. Đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh từ ngày 01/7/2016 thì tiền chậm nộp được tính theo mức 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

2. Đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh trước ngày 01/7/2016 nhưng sau ngày 01/7/2016 vẫn chưa nộp thì tính như sau:

– Trước ngày 01/01/2015 tính phạt chậm nộp, tiền chậm nộp theo quy định tại Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13, (số ngày chậm nộp < 90 ngày là 0.05%, từ ngày 91 trở đi là 0.07%/ngày)

– Từ ngày 01/01/2015 tính tiền chậm nộp theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế số 71/2014/QH13, (0,05%/ngày.)

– Từ ngày 01/7/2016 tính tiền chậm nộp theo mức 0,03%/ngày.

KẾT LUẬN:

a. Trước ngày 1/1/2015 mức phạt chậm nộp tiền thuế như sau:

– Nếu số ngày chậm nộp < 90 ngày:

Số tiền phạt  =   Số tiền thuế chậm nộp  X   0.05%  X  Số ngày chậm nộp

– Nếu số ngày chậm nộp > 90 ngày:

Số tiền phạt  =   Số tiền thuế chậm nộp  X   0.07%  X  Tổng số ngày chậm nộp – 90

b. Từ ngày 1/1/2015 mức phạt chậm nộp tiền thuế như sau:

Số tiền phạt  =   Số tiền thuế chậm nộp  X   0.05%  X  Số ngày chậm nộp

c. Từ ngày 1/7/2016 mức phạt chậm nộp tiền thuế như sau:

Số tiền phạt  =   Số tiền thuế chậm nộp  X   0.03%  X  Số ngày chậm nộp

3. Số ngày chậm nộp tiền thuế (bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định của pháp luật) được tính từ ngày liền kề sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế, thời hạn gia hạn nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế, thời hạn nộp thuế ghi trong thông báo hoặc quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế của cơ quan thuế hoặc quyết định xử lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đến ngày người nộp thuế nộp số tiền thuế vào ngân sách nhà nước.

 

 

(Theo khoản 3 điều 3 Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016)
Nếu kê khai điều chỉnh bổ sung:

“Về nội dung tương tự, Tổng cục Thuế đã có công văn số 5733/TCT-KK ngày 12/12/2016 hướng dẫn “Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế theo quy định của kỳ trước đó làm giảm số thuế phải nộp thì tính tiền chậm nộp từ thời điểm khai bổ sung hồ sơ khai thuế đến thời điểm người nộp thuế nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước được xác định theo số thuế phải nộp trên hồ sơ khai thuế bổ sung. Tiền phạt chậm nộp đã tính trước đó (từ thời điểm sau hạn nộp của hồ sơ khai thuế chính thức đến thời điểm người nộp thuế khai hồ sơ khai thuế bổ sung) không thực hiện tính lại trừ trường hợp khai bổ sung quyết toán năm hướng dẫn tại tiết a khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.”. Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi nghiên cứu, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.”

(Theo Công văn 5352/TCT-KK ngày 21/11/2017 của Tổng cục thuế)

Trước đó:

– Từ ngày 1/1/2015 theo Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội:

– Bỏ quy định phạt chậm nộp thuế 0.07%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp vượt quá 90 ngày và giữ nguyên mức phạt chậm nộp 0.05%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

Cụ thể: Theo Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 (có hiệu lực từ ngày 1/1/2015).

– Từ 01/01/2015, tiền chậm nộp được tính theo mức 0,05% số tiền thuế chậm nộp tính trên mỗi ngày chậm nộp.

– Đối với các khoản tiền thuế khai thiếu của kỳ thuế phát sinh trước ngày 01/01/2015 nhưng sau ngày 01/01/2015, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện qua thanh tra, kiểm tra hoặc người nộp thuế tự phát hiện thì áp dụng tiền chậm nộp theo mức 0,05%/ngày tính trên số tiền thuế khai thiếu cho toàn bộ thời gian chậm nộp.

Công ty kế toán Hà Nội liên tục mở các lớp học kế toán thực hành tại bắc ninh thực tế cầm tay chỉ việc. giúp các bạn sinh viên ngành kế toán ra trường có nhiều kinh nghiệm làm việc.
  =>> Lớp học kế toán thuế tại bắc ninh
  =>> Lớp học kế toán excel tại bắc ninh

Bài viết liên quan:

Leave a Comment