Trang chủ » Học làm kế toán » Mẫu tờ khai thuế Lệ phí môn bài 2018 mới nhất

Mẫu tờ khai thuế Lệ phí môn bài 2018 mới nhất

Bắt đầu từ ngày 01/01/2017, Việc thực hiện kê khai và nộp thuế môn bài sẽ thực hiện theo  Nghị định 139/2016/NĐ-CP,ban hành hành: 04/10/2016, Ngày hiệu lực: 01/01/2017 – Quy định người nộp lệ phí môn bài; miễn lệ phí môn bài; mức thu và khai, nộp lệ phí môn bài đối với tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

Theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP thì “thuế môn bài” sẽ được đổi tên thành “Lệ Phí Môn Bài” và khi kê khai các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp sẽ sử dụng mẫu tờ khai lệ phí môn bài ban hành kèm theo phụ lục của nghị định này.

Mẫu tờ khai lệ phí môn bài (Kèm theo Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ) như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
TỜ KHAI LỆ PHÍ MÔN BÀI
[01] Kỳ tính lệ phí: năm………………
[02] Lần đầu [03] Bổ sung lần thứ

[04] Người nộp lệ phí: ………………………………………………………………………………………
[05] Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………………….
[06] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………….
[07] Quận/huyện:……………………… [08] Tỉnh/Thành phố: ……………………………………
[09] Điện thoại:……………………… [10] Fax: …………………… [11] Email: ……………..
[12] Đại lý thuế (nếu có): …………………………………………………………………………………..
[13] Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………………….
[14] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………….
[15] Quận/huyện: …………………………[16] Tỉnh/Thành phố: …………………………………
[17] Điện thoại: …………………… [18] Fax: ……………… [19] Email: ………………………
[20] Hợp đồng đại lý thuế số: …………………………… ngày …………………………………..
□ [21] Khai bổ sung cho cơ sở mới thành lập trong năm (đánh dấu “X” nếu có)
Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

Stt Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư, doanh thu Mức lệ phí môn bài
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Người nộp lệ phí môn bài
…………………………………………
…………………………
[22]
2 Đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc cùng địa phương
(Ghi rõ tên, địa chỉ)
…………………………………………
…………………………………………
[23]
3 Tổng số lệ phí môn bài phải nộp [24]

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:
Chứng chỉ hành nghề số:
………, ngày……tháng……năm……
NGƯỜI NỘP LỆ PHÍ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP LỆ PHÍ

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có))
Trước ngày 01/01/2017, Việc thực hiện kê khai nộp thuế môn bài được thực hiện theo Thông tư 42/2003/TT-BTC và Thông tư 156/2013/TT-BTC kế toán phải sử dụng Mẫu số: 01/MBAI (Ban hành kèm theo Thông tư số156/2013/TT-BTC  ngày 06/11/2013 của  Bộ Tài chính)

Dưới đây mẫu tờ khai thuế Môn bài mới nhất năm 2014 theo thông tư 156/2013/TT-BTC. Mẫu số: 01/MBAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    

Mẫu số: 01/MBAI
(Ban hành kèm theo Thông tư số156./2013/TT-BTC  ngày 06/11/2013 của  Bộ Tài chính)

         

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI THUẾ MÔN BÀI

 [01] Kỳ tính thuế: năm 2015
[02]  Lần đầu   *              [03]  Bổ sung lần thứ  *
[04] Người nộp thuế :………………………………………………………………………….
[05] Mã số thuế: …………………………………………………………………………………
[06] Địa chỉ:  ………………………………………………………………………………………
[07] Quận/huyện: ………………. [08] Tỉnh/Thành phố: ……………………………….
[09] Điện thoại: …………………  [10] Fax: ……………… [11] Email: ………………
[12] Đại lý thuế (nếu có) :………………………………………………………………………….
[13] Mã số thuế: …………………………………………………………………………………
[14] Địa chỉ:  ………………………………………………………………………………………
[15] Quận/huyện: ………………. [16] Tỉnh/Thành phố: ……………………………….
[17] Điện thoại: …………………  [18] Fax: ……………… [19] Email: ………………
[20] Hợp đồng đại lý thuế số:………………………………ngày ……………………………..
* [21] Khai bổ sung cho cơ sở mới thành lập trong năm (đánh dấu “X” nếu có)
Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT CHỈ TIÊU MÃ SỐ VỐN ĐĂNG KÝ BẬC
 MÔN BÀI
MỨC THUẾ
 MÔN BÀI
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Người nộp thuế môn bài
……………………………………………………………………………………………
[22]
2 Đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc cùng địa phương
(ghi rõ tên, địa chỉ)
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
[23]
3 Tổng số thuế môn bài phải nộp: [24]

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:
Chứng chỉ hành nghề số:

 

                       Ngày……… tháng……….. năm……….
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
                    ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ  và đóng dấu (nếu có)
Công ty kế toán Hà Nội liên tục mở các lớp học kế toán ở bắc ninh thực tế cầm tay chỉ việc. giúp các bạn sinh viên ngành kế toán ra trường có nhiều kinh nghiệm làm việc.
  =>> Lớp học kế toán thuế tại bắc ninh
  =>> Lớp học kế toán excel tại bắc ninh
  =>> Lớp học kế toán fast, misa tại bắc ninh

Bài viết liên quan:

Leave a Comment