Trang chủ » Học làm kế toán » Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2018 mới nhất

Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2018 mới nhất

Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2018 mới nhất như: Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài, thuế GTGT theo quý – tháng, thuế TNCN, thuế TNDN, hạn nộp Báo cáo tài chính, hạn nộp Quyết toán thuế TNDN, TNCN … theo quy định tại Thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ tài chính

I. Thời hạn nộp tờ khai và tiền thuế môn bài năm 2018:

1. Đối với DN mới thành lập:

– DN mới thành lập hạn nộp chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

– Nếu mới thành lập nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

2. Đối với DN đã và đang hoạt động:
– Khai lệ phí môn bài một lần khi tổ chức mới ra hoạt động kinh doanh, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.
– Nếu tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư thì không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài.
Tức là: DN chỉ cần nộp Tờ khai lệ phí môn bài 1 lần khi mới thành lập. Các năm sau nếu có thay đổi vốn điều lệ thì ko cần phải nộp Tờ khai, chỉ cần nộp Tiền lệ phí môn bài. (Chi tiết xem tại Công văn 1279/TCT-CS ngày 4/4/2017 của Tổng cục thuế)

3. Nơi nộp tờ khai thuế môn bài:

– Nộp trực tiếp cho cơ quan thuế quản lý DN

– Nếu DN có chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (đơn vị phụ thuộc):
+) Nếu đơn vị phụ thuộc đó kinh doanh ở cùng tỉnh thì nộp tập trung tại Cơ quan thuế quản lý Công ty.
+) Nếu đơn vị phụ thuộc đó kinh doanh ở khác Tỉnh với Công ty thì Đơn vị phụ thuộc đó nộp tại Cơ quan thuế quản lý đơn vị phụ thuộc đó.

II. Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN năm 2018:

Theo Điều 10 Chương II Thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ tài chính quy định Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế cụ thể như sau:

Chú ý: Thời hạn nộp tờ khai thuế cũng là thời hạn nộp tiền thuế nếu có phát sinh số thuế phải nộp.

1. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng chậm nhất là ngày thứ 20 (hai mươi) của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

2. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

3. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế năm chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của tháng đầu tiên của năm dương lịch.

4. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ 10 (mười), kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.

5. Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi), kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

6. Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế đối với trường hợp doanh nghiệp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm), kể từ ngày có quyết định.

Lưu ý:

– Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo quý sẽ kê khai thuế TNCN theo quý.

– Doanh nghiệp mới thành lập sẽ kê khai Thuế GTGT và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý.

III. LỊCH NỘP CÁC LOẠI BÁO CÁO THUẾ NĂM 2018 CHI TIẾT:
Tháng Thời hạn nộp Dành cho DN

nộp Báo Cáo Thuế GTGT theo Quý

Dành cho DN

nộp Thuế GTGT theoTháng

1 20/1/2018 Tờ khai Thuế GTGT T12/2017


Tờ khai Thuế TNCN T12/2017 (nếu có)

 

30/1/2018

 

 

 

 

 

Tờ khai Thuế GTGT Quý IV/2017


Tờ khai Thuế TNCN Quý IV/2017 (nếu có)


Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2017


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2017


Nộp tiền thuế môn bài năm 2018

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2017


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2017


Nộp tiền thuế môn bài năm 2018

2 20/2/2018 Tờ khai Thuế GTGT T1/2018


Tờ khai Thuế TNCN T1/2018 (nếu có)

3 20/3/2018 Tờ khai Thuế GTGT T2/2018


Tờ khai Thuế TNCN T2/2018 (nếu có)

 

 

30/3/2018

 

 

Quyết toán Thuế TNDN năm 2017


Quyết toán Thuế TNCN năm 2017


Báo Cáo Tài Chính năm 2017

Quyết toán Thuế TNDN năm 2017


Quyết toán Thuế TNCN năm 2017


Báo Cáo Tài Chính năm 2017

 

4 20/4/2018 Tờ khai Thuế GTGT T3/2018


Tờ khai Thuế TNCN T3/2018 (nếu có)

30/4/2018

 

 

 

Tờ khai Thuế GTGT Quý I/2018


Tờ khai Thuế TNCN Quý I/2018 (nếu có)


Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2018


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2018

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2018


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2018

5 20/5/2018 Tờ khai Thuế GTGT T4/2018


Tờ khai Thuế TNCN T4/2018 (nếu có)

6 20/6/2018 Tờ khai Thuế GTGT T5/2018


Tờ khai Thuế TNCN T5/2018 (nếu có)

7 20/7/2018 Tờ khai Thuế GTGT T6/2018


Tờ khai Thuế TNCN T6/2018 (nếu có)

30/7/2018

 

Tờ khai Thuế GTGT Quý II/2018


Tờ khai Thuế TNCN Quý II/2018 (nếu có)


Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2018


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2018

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2018


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2018

8 20/8/2108 Tờ khai Thuế GTGT T7/2018 (nếu có)


Tờ khai Thuế TNCN T7/2018 (nếu có)

9 20/9/2018 Tờ khai Thuế GTGT T8/2018 (nếu có)


Tờ khai Thuế TNCN T8/2018 (nếu có)

10

 

20/10/2018 Tờ khai Thuế GTGT T9/2018

Tờ khai Thuế TNCN T9/2018 (nếu có)

 

30/10/2018

 

 

Tờ khai Thuế GTGT Quý III/2018


Tờ khai Thuế TNCN Quý III/2018 (nếu có)


Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý III/2018


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2018

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý III/2018


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2018

11 20/11/2018 Tờ khai Thuế GTGT T10/2018


Tờ khai Thuế TNCN T10/2018 (nếu có)

12 20/12/2018 Tờ khai Thuế GTGT T11/2018


Tờ khai Thuế TNCN T11/2018  (nếu có)

Công ty kế toán Hà Nội liên tục mở các lớp học kế toán ở bắc ninh thực tế cầm tay chỉ việc. giúp các bạn sinh viên ngành kế toán ra trường có nhiều kinh nghiệm làm việc.
  =>> Lớp học kế toán thuế tại bắc ninh
  =>> Lớp học kế toán excel tại bắc ninh
  =>> Lớp học kế toán fast, misa tại bắc ninh

Bài viết liên quan:

Leave a Comment