Trang chủ » Học làm kế toán » Hướng dẫn cách lập tờ khai Thuế – lệ phí Môn Bài mới nhất 2018

Hướng dẫn cách lập tờ khai Thuế – lệ phí Môn Bài mới nhất 2018

Để có thể hướng dẫn các bạn lập tờ khai thuế Môn Bài một cách chi tiết và cụ thể Kế toán hà nội sẽ hướng dẫn các lập tờ khai lệ phí môn bài theo nghị định 139/2016/NĐ-CP:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

TỜ KHAI LỆ PHÍ MÔN BÀI

[01] Kỳ tính lệ phí: năm…… … (ghi năm làm tờ khai nộp thuế)
[02] Lần đầu
X
[03] Bổ sung lần thứ
(Tích vào mã chỉ tiêu 02 – Nếu bạn kê khai lần đầu
Làm bổ sung tích vào chỉ tiêu 03)

[04] Người nộp lệ phí: ……. (ghi tên đầy đủ của công ty bạn theo GPĐKKD)
[05] Mã số thuế: ……….. (ghi MST của công ty bạn theo GPĐKKD)
[06] Địa chỉ:..(ghi Đ/C của công ty bạn theo GPĐKKD)
[07] Quận/huyện:……………… [08] Tỉnh/Thành phố: ………………….
[09] Điện thoại:…………… [10] Fax: ……(bỏ qua) ………… [11] Email: ……………..
[12] Đại lý thuế (nếu có): …………….(bỏ qua) ………………………………………………………………
[13] Mã số thuế: …………… (bỏ qua)  …………………………………………………………………………
[14] Địa chỉ: ………………. (bỏ qua) ………………………………………………………………………………………
[15] Quận/huyện: ………(bỏ qua) ………………[16] Tỉnh/Thành phố: ……….(bỏ qua)  ………………..
[17] Điện thoại: …… (bỏ qua) …………… [18] Fax: …(bỏ qua) ……… [19] Email: ………(bỏ qua)…………..
[20] Hợp đồng đại lý thuế số: ……(bỏ qua) ………………… ngày ………(bỏ qua) ………………………..
□ [21] Khai bổ sung cho cơ sở mới thành lập trong năm (đánh dấu “X” nếu có)

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam
Stt Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư, doanh thu Mức lệ phí môn bài
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Người nộp lệ phí môn bài
……………

(Ghi lại tên công bạn)
[22]
2 Đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc cùng địa phương
(Ghi rõ tên, địa chỉ)
…………………………………………
…………………………………………
[23]
3 Tổng số lệ phí môn bài phải nộp [24]
Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai./.
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:
Chứng chỉ hành nghề số:
………, ngày……tháng……năm…2018…
NGƯỜI NỘP LỆ PHÍ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP LỆ PHÍ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có))

Hiện nay, trên phần mềm KTKK 3.8.0, Bắt đầu từ phiên bản này trở đi đã có mẫu có mẫu tờ khai lệ phí môn bài theo nghị định 139
Các bạn có thể làm tờ khai lệ phí môn bài trên PM HTKK rồi kết xuất XML để nộp qua mạng:
Các bạn mở phần mềm HTKK, Chọn mục Phí – Lệ Phí => Rồi chọn: Tờ khai lệ phí môn bài – 01/MBAI (NĐ/2016):

Sau đây, Tôi  xin được hướng dẫn các bạn thực hiện kê khai các chỉ tiêu trên tờ khai lệ phí môn bài trên phần mềm HTKK như sau:

Chỉ tiêu [21]: khai bổ sung cho cơ sở mới thành lập trong năm (đánh dấu “X” nếu có).
Các bạn sẽ tích vào chỉ tiêu này nếu trong đang làm tờ khai lệ phí môn bài cho cơ sở mới được thành lập như: địa điểm kinh doanh, chi nhánh… Còn nếu không các bạn bỏ qua.
Chỉ tiêu [22]:
Cột (2): người nộp thuế môn bài. Hỗ trợ đưa tên người nộp thuế từ thông tin chung lên.
Cột (4): vốn đăng kí, mức thu nhập bình quân hàng tháng: Nhập dạng số không âm, mặc định là 0. Các bạn nhập số vốn điều lệ đã được đăng ký trên giấy phép đăng ký kinh doanh vào đây.
Cột (5): mức lệ phí môn bài. Tự động hiển thị theo bậc môn bài ở cột (4), cho sửa. Kiểm tra giá trị sửa chỉ bằng 1 hoặc ½ mức hiển thị:
Chỉ tiêu [23]:
Cột (2): người nộp thuế môn bài. Nhập dạng text, tối đa 250 ký tự.
Cột (4): vốn đăng kí, mức thu nhập bình quân hàng tháng. Nhập dạng số không âm, mặc định là 0.
Cột (5): bậc môn bài. Mặc định bậc 4, ko sửa.
Cột (6): mức thuế môn bài. Mặc định là 1.000.000, cho sửa, kiểm tra giá trị sửa chỉ bằng 1.000.000  hoặc 500.000     
Công ty kế toán Hà Nội liên tục mở các lớp học kế toán ở bắc ninh thực tế cầm tay chỉ việc. giúp các bạn sinh viên ngành kế toán ra trường có nhiều kinh nghiệm làm việc.

                       

Bài viết liên quan:

Leave a Comment