Trang chủ » Học làm kế toán » xử lý hóa đơn chứng từ » Hướng dẫn chi tiết cách lập hóa đơn không chịu thuế GTGT

Hướng dẫn chi tiết cách lập hóa đơn không chịu thuế GTGT

Tại điểm 2.1 khoản 2 của Phụ lục 4 – TT 39/2014/TT-BTC có hương dẫn:
“Tổ chức nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế bán hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, đối tượng được miễn thuế GTGT thì sử dụng hóa đơn GTGT, trên hoá đơn GTGT chỉ ghi dòng giá bán là giá thanh toán, dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ.”

Ví dụ :

                                          Mẫu số: 01GTKT3/001
HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
                                                                                                                                   Ký hiệu: TU/14P
Liên 1: Lưu                                      Số:         0000023
Ngày….12….tháng…12….năm 2014…

Đơn vị bán hàng: …..
Mã số thuế: ..
Địa chỉ: …

Điện thoại:…………………….Số tài khoản………………………………..
Họ tên người mua hàng …………………………….. …… …….
Tên đơn vị…………… . …………………………………………………………………..
Mã số thuế:…………… .…………………………………………………
Địa chỉ………………….
Hình thức thanh toán:…………………………………Số tài khoản………………………………………………..
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4×5
 1 …. …. ……
                                                    Cộng tiền hàng:                                              ………
Thuế suất GTGT:   ….\…… %  , Tiền thuế GTGT:                                                                      ……\……
Tổng cộng tiền thanh toán                                                                                   ………..

Số tiền viết bằng chữ:…………………. Ba triệu đồng ………………………………………….

Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ, tên)
…….
Người bán hàng
(Ký, đóng dấu ghi rõ họ, tên)
…….
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn)

Kê khai thuế hóa đơn không chịu thuế:
+ Bên bán: Kê vào bảng kê bán ra – Mục số 1: Hàng hóa dịch vụ không chịu thuế GTGT.
+ Bên mua: KHÔNG KÊ KHAI – Theo công văn số 4943/TCT-CS  ngày 10 tháng 11 năm 2014 trả lời  “Về việc kê khai các hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ mua vào không chịu thuế GTGT

Hạch toán hóa đơn không chịu thuế.

  • Bên bán: ghi nhận DT: Nợ 111/112/131… – Có 511: số tiền thu được hoặc phải thu ( vì không chịu thuế nên không phát TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp )
  • Bên mua: Nợ 156/152/153/211/642/142/242…
                            Có 111/112/331…

Bài viết liên quan:

Leave a Comment